Valitse aihe, josta haluat lisätietoja:
Etusivu Etusivu Tilaus Tuotteet Info Vikailmoitukset Domain-haku Yhteystiedot Asiakkaille

1. Sopimusosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolia ovat palvelun toimittaja Puhtek ja palvelua käyttävä taho (myöhemmin Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on Puhtekin Asiakkaalle tarjoamat tietoverkkopalvelut. Asiakas sitoutuu käyttämään Puhtekin tarjoamia palveluja tässä sopimuksessa mainituin ehdoin.

3. Puhtekin vastuut

Puhtek luovuttaa Asiakkaalle tilauksen yhteydessä asiakastunnuksen ja salasanan, jolla Asiakas voi kirjautua käyttämään tilaamiaan palveluja. Asiakkaan tilaamat palvelut aktivoidaan ja kaikki näiden käyttöön tarvittavat tiedot luovutetaan asiakkaalle kun Puhtek on voinut varmistaa, että tilauksen yhteydessä toimitettu lasku on maksettu.

Puhtekin korvausvelvollisuus häiriöstä, laiminlyönnistä tai muusta Puhtekin omasta toiminnasta aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelun kahden kuukauden palvelumaksun suuruiseen rahamäärään. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Puhtek ei korvaa. Vahingonkorvausta on vaadittava Puhtekilta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

Puhtek ei vastaa Asiakkaan web-hotellipalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Puhtek ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.

Puhtek ei vastaa virusten tai kolmansien osapuolien toiminnan aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

Puhtekilla on oikeus tehdä varmuuskopioita palvelimille lähetetyistä tiedoista.

Puhtek on velvollinen ilmoittamaan sähköpostitse tai verkkosivuillaan (www.puhtek.fi) tähän sopimukseen tulevista muutoksista ja palveluiden hintoihin tulevista muutoksista.

4. Asiakkaan vastuut

Tilauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan henkilökohtainen asiakastunnus ja salasana, joiden avulla Asiakas voi käyttää ostamaansa palvelua. Asiakas on vastuussa asiakastunnuksen ja salasanan käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas vastaa siitä, etteivät asiakastunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käsiin.

Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Puhtekille tai kolmansille osapuolille.

Asiakas ei ole oikeutettu luovuttamaan Puhtekilta ostamiaan palveluja kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa Puhtekilta.

Asiakas käyttää tietoverkkoja omalla vastuullaan ja vastaa omien sähköpostiensa ja tiedostojensa tietoturvasta sekä varmuuskopioinnista.

Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia. Suomen lakien vastaista tietosisältöä ei saa säilyttää tai käyttää Puhtekin palvelimilla. Palvelimia ei saa käyttää Puhtekin tai kolmansien osapuolien järjestelmiin tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen, IRC:n käyttöön tai massapostituksiin. Asiakas ei saa sijoittaa tai linkittää kotisivutilaansa laitonta, rasistista, epäsiveellistä tai muuten tuomittavaa materiaalia.

Asiakas ei saa mainostaa Puhtekin palvelimella sijaitsevaa sivustoaan lainvastaisella tavalla Puhtekin tai muiden verkoista käsin.

Asiakas on täysin vastuussa varmuuskopioinnista, jos Puhtekin omista varmuuskopioista ei löydy sopivaa varmuuskopiota.

Asiakas on vastuussa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista.

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.

Asiakas ei saa kohtuuttomasti kuormittaa Puhtekin palvelimia ajamalla raskaita tai viallisia skriptejä tai muulla toiminnalla. Puhtek varaa oikeuden määrittää mikä on kohtuullinen kuormitus kussakin tapauksessa. Puhtekilla on oikeus katkaista asiakkaan palvelu mikäli Asiakkaan aiheuttama kuormitus on kohtuutonta.

Verkkotunnuksen varaamisen yhteydessä Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä. Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä. Asiakkaan ja Puhtekin välisen asiakassuhteen päätyttyä Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja uusimisesta itse.

5. Maksut

Asiakas maksaa ostamiensa palveluiden käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakson asiakas on valinnut tilauslomakkeessa. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja palveluiden laskutus alkavat kun tilauksen yhteydessä toimitettu lasku on maksettu ja tämä on voitu Puhtekin toimesta varmistaa.

Asiakkaan tulee maksaa ostamistaan palveluista lähetetyt laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy on Puhtekilla oikeus periä lainmukaista viivästyskorkoa.

Mikäli Asiakas ei maksa laskuaan 10 päivän kuluessa eräpäivästä, on Puhtekilla oikeus katkaista Asiakkaan palvelu. Katkaistun palvelun avaamisesta Puhtek perii voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Mikäli asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta maksa laskuaan 3 viikon kuluessa eräpäivästä on Puhtekilla oikeus poistaa Asiakkaan tiedot palvelimelta ja lopettaa Asiakkaan palvelut. Palvelun lopettamisen jälkeen Asiakkaan palvelimella säilyttämiä tietoja ei voida enää palauttaa.

Mikäli Asiakas ei maksa verkkotunnuksien uusimiseen liittyvää laskuaan hyvissä ajoin ennen sen umpeutumista, ei Puhtekilla ole velvollisuutta uusia asiakkaan verkkotunnuksia.

Puhtekilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Muutokset voivat koskea uusia tilauksia, nykyisiä tilauksia tai molempia. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Puhtekin web-sivulla ja erillisellä sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

6. Voimassaolo

Sopimuksen alkamispäivä on sama kuin palvelun aktivointipäivämäärä. Asiakas näkee palvelun aktivointipäivämäärän kirjautumalla Puhtekin järjestelmään sekä erikseen lähetettävästä sähköpostista. Sopimus on voimassa valitun laskutuskauden pituisissa jaksoissa. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta on hänen irtisanottava sopimus vähintään kaksi viikkoa ennen seuraavan jakson alkamista, muussa tapauksessa sopimus uusiutuu valitun laskutuskauden pituisena jaksona.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta tai sen ehtoja. Puhtek voi purkaa sopimuksen etenkin, jos asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 21 päivää laskun eräpäivästä lukien tai jos asiakas häiritsee tai ylikuormittaa Puhtekin tietojärjestelmiä tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

7. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää ostamaansa palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Puhtekin lupaa.

Puhtekilla on oikeus siirtää myymänsä palvelut kolmannelle osapuolelle.

8. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Toijalan käräjäoikeudessa.